Documents

L’exercici de l’autonomia dels centres, en el marc dels principis rectors del sistema i orientada a l’èxit i l’excel·lència educatives, requereix d’instruments operatius que permetin l’organització i la gestió del centre a fi d’assolir els objectius definits en el projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’administració educatives.

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents:

  • El projecte educatiu del centre (PEC), que inclou el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i el Projecte de Convivència (PC).
  • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).
  • El projecte de direcció (PdD).
  • La programació general anual (PGA).
  • L’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos a la PGA, recollits en la
    memòria anual corresponent.

Els centres públics han de publicar els documents de gestió que es detallen a continuació, de manera accessible, al web del centre i a la resta de sistemes d’informació interns:

La resta dels documents han d’estar disponibles per a la comunitat educativa, però no són de caràcter públic, perquè poden contenir dades sensibles.