NOFC

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

Introducció–Normativa

Estructura organitzativa

Organització pedagògica

Comunitat escolar: Les persones

Convivència a l’escola

Funcionament del centre

Disposicions finals