Preinscripció

Preinscripció Curs 2021-22 Departament d’Educació

Oferta de places (Cercador) (Codi de Centre: 08074380)

  • Presentació sol·licitud (Prioritzeu l’opció d’omplir el formulari per internet. Us facilitarà la gestió i evitarà possibles errades) (S’activarà l’aplicatiu el primer dia del període) (Informacions)
  • Com ens ho heu de fer arribar? Escanejat o fotografiat al correu: administracio@escoladedosrius.cat o per whattsapp al número 667424814.

CALENDARI (Provisional)

Presentació de sol.licituds

Del 15 al 24 de març

Llistat amb la puntuació provisional 19 d’abril
Reclamacions Del 20 al 26 d’abril
Llistes amb puntuació definitiva 30 d’abril
Sorteig desempat 5 de maig, a les 11 h
Publicació llista ordenada definitiva 7 de maig
Publicació de les llistes d’admesos 7 de juny
Període de matriculació Del 14 al 18 de juny

*En el cas de que no pugueu fer el tràmit telemàticament, del 19 al 22 de maig, al hall de l’escola, recollirem la documentació seguint les normes de seguretat que ens fixa el Departament:

  • S’ha de sol·licitar cita prèvia. (administracio@escoladedosrius.cat667424814)
  • Heu de venir amb mascareta. (No s’admetran les que tenen vàlvula respiratòria) (Si no disposeu de mascareta, amb el carnet del sistema de salut us en dotaran una a qualsevol farmàcia) (Si no us en doten, ens ho heu de fer saber i cercarem una solució)
  • A l’entrada s’us recordaran unes normes bàsiques i, és possible, que s’us faci fer una desinfecció del calçat i un rentat de mans amb gel desinfectant.
  • Heu de mantenir sempre la distància de 2 metres amb el personal administratiu i esperar el vostre torn.
  • No es podran utilitzar els lavabos.
  • No es poden fer visites al centre ni entrevistes més enllà de l’entrega i, si s’escau, emplenament de la documentació bàsica.
  • Les superfícies de la zona on es faci el tràmit serà desinfectada després de cada visita.
  • La zona en general, serà desinfectada en profunditat després de cada jornada.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA

•  Full de sol.licitud.

•  Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

•  Original i fotocopia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a o guardador/a de fet).

IMPORTANT: Quan el domicili habitual que s’al.lega NO coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant: volant municipal de convivència de l’alumne/a.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Administració: De dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns, dimarts i dijous de 15h a 16h.

Direcció: Hores concertades.

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I BAREM A APLICAR

a) Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts .

També s’aplicarà quan un germà estigui escolaritzat a l’Institut els Roures, amb el qual hi ha relació d’adscripció. En aquest cas caldrà presentar un certificat d’escolarització.

b) Proximitat del domicili: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. Barem: 30 punts.

Original i fotocòpia del DNI del/de la sol.licitant o de la targeta de residència amb el NIE (persones estrangeres).

Si el domicili familiar al.legat no coincideix amb el domicili del DNI del/de la sol.licitant cal presentar un certificat/volant municipal de convivència.

c) Renda anual de la unitat familiar quan el pare, mare o tutor són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/aria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans quan s’acredita una discapacitat del grau igual o superior al 33%. Barem: 10 punts.

Original i fotocòpia de la targeta acreditatvia de la discapacitat.

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

Per fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental