Preinscripció

Preinscripció Curs 2020-21 Departament d’Educació

Oferta de places (Cercador) (Codi de Centre: 08074380)

  • Presentació sol·licitud (Prioritzeu l’opció d’omplir el formulari per internet. Us facilitarà la gestió i evitarà possibles errades) (S’activarà l’aplicatiu el primer dia del període)
  • Com ens ho heu de fer arribar? Escanejat o fotografiat al correu: administracio@escoladedosrius.cat o per whattsapp al número 667424814.

CALENDARI

Presentació de sol.licituds

Del 13 de maig al 22 de maig

*Presencial: Del 19 de maig al 22 de maig

Llistat amb la puntuació provisional Barem provisional
Reclamacions Del 2 al 5 de juny.
Llistes amb puntuació definitiva  Barem definitiu
Sorteig desempat 9 de juny de 2020, a les 11 h
Publicació llista ordenada definitiva Llista definitiva
Publicació de les llistes d’admesos 7 de juliol de 2020
Període de matriculació Del 13 al 17 de juliol

*En el cas de que no pugueu fer el tràmit telemàticament, del 19 al 22 de maig, al hall de l’escola, recollirem la documentació seguint les normes de seguretat que ens fixa el Departament:

  • S’ha de sol·licitar cita prèvia. (administracio@escoladedosrius.cat667424814)
  • Heu de venir amb mascareta. (No s’admetran les que tenen vàlvula respiratòria) (Si no disposeu de mascareta, amb el carnet del sistema de salut us en dotaran una a qualsevol farmàcia) (Si no us en doten, ens ho heu de fer saber i cercarem una solució)
  • A l’entrada s’us recordaran unes normes bàsiques i, és possible, que s’us faci fer una desinfecció del calçat i un rentat de mans amb gel desinfectant.
  • Heu de mantenir sempre la distància de 2 metres amb el personal administratiu i esperar el vostre torn.
  • No es podran utilitzar els lavabos.
  • No es poden fer visites al centre ni entrevistes més enllà de l’entrega i, si s’escau, emplenament de la documentació bàsica.
  • Les superfícies de la zona on es faci el tràmit serà desinfectada després de cada visita.
  • La zona en general, serà desinfectada en profunditat després de cada jornada.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA

•  Full de sol.licitud.

•  Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

•  Original i fotocopia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a o guardador/a de fet).

IMPORTANT: Quan el domicili habitual que s’al.lega NO coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant: volant municipal de convivència de l’alumne/a.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Administració: De dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns, dimarts i dijous de 15h a 16h.

Direcció: Hores concertades.

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I BAREM A APLICAR

a) Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts .

També s’aplicarà quan un germà estigui escolaritzat a l’Institut els Roures, amb el qual hi ha relació d’adscripció. En aquest cas caldrà presentar un certificat d’escolarització.

b) Proximitat del domicili: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. Barem: 30 punts.

Original i fotocòpia del DNI del/de la sol.licitant o de la targeta de residència amb el NIE (persones estrangeres).

Si el domicili familiar al.legat no coincideix amb el domicili del DNI del/de la sol.licitant cal presentar un certificat/volant municipal de convivència.

c) Renda anual de la unitat familiar quan el pare, mare o tutor són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/aria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans quan s’acredita una discapacitat del grau igual o superior al 33%. Barem: 10 punts.

Original i fotocòpia de la targeta acreditatvia de la discapacitat.

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

Per fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts.

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

Davant l’actual situació de seguiment de confinament, us continuem fent arribar diverses recomanacions per fer que aquesta situació sigui més suportable i entretinguda.

Recordeu que, si necessiteu res, teniu cap dubte o, simplement, voleu expressar alguna cosa relacionada amb la situació que vivim, teniu els correus dels tutors i tutores o el de l’escola.

Material per a alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)

Recomanacions setmana 30 de març al 3 d’abril

-Recomanacions P3 (Audició i llenguatge)

Recomanacions P4

Recomanacions P5

Recomanacions 1r

Recomanacions 2n

Recomanacions 3r

Recomanacions 4t

Recomanacions 5è (Educació física)

Recomanacions 6è (Educació física)

Recomanacions setmana 23-27 de març

El mussol i el coronavirus

Recomanacions P3 (Psicomotricitat)

Recomanacions P4 (Psicomotricitat)

Recomanacions P5 (Psicomotricitat)

Recomanacions 1r (Educació física)

Recomanacions 2n (Educació física)

Recomanacions 3r

Recomanacions 4t

Recomanacions 5è

-Recomanacions 6è (Publicades al Google Classroom)

Recomanacions setmana 17-20 de març

Recomanacions P3

Recomanacions P4

Recomanacions P5

Recomanacions 1r (Medi)

Recomanacions 2n (Medi)

Recomanacions 3r

Recomanacions 4t

Recomanacions 5è

-Recomanacions 6è (Publicades al Google Classroom)

Contactes tutors:

P3: txelle@escoladedosrius.cat / cristina.a@escoladedosrius.cat

P4: nuria.m@escoladedosrius.cat / laia.c@escoladedosrius.cat

P5: silvia.m@escoladedosrius.cat / mariac@escoladedosrius.cat

1r: davidr@escoladedosrius.cat / lolac@escoladedosrius.cat

2n: marinag2@escoladedosrius.cat / bruno.r@escoladedosrius.cat / neus.z@escoladedosrius.cat

3r: belenf@escoladedosrius.cat / isisr@escoladedosrius.cat

4t: aimarv@escoladedosrius.cat / marinac2@escoladedosrius.cat

5è: lydiar@ escoladedosrius.cat / arish@escoladedosrius.cat

6è: juliao@escoladedosrius.cat / eva.p@escoladedosrius.cat

Si necessiteu contactar amb qualsevol especialista o l’equip directiu ens ho feu saber a escola@escoladedosrius.cat