Preinscripció

Preinscripció Curs 2021-22 Departament d’Educació

Oferta de places (Cercador) (Codi de Centre: 08074380)

CALENDARI

Presentació de sol.licituds

Del 15 al 24 de març

Llistat amb la puntuació provisional 19 d’abril
Reclamacions Del 20 al 26 d’abril
Llistes amb puntuació definitiva 30 d’abril
Sorteig desempat 5 de maig, a les 11 h
Publicació llista ordenada definitiva 7 de maig

Publicació de les llistes d’admesos (Llista d’espera)

7 de juny
Període de matriculació Del 14 al 18 de juny

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Administració: De dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns, dimarts i dijous de 15h a 16h.

Direcció: Hores concertades.

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I BAREM A APLICAR

a) Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts.

També s’aplicarà quan un germà estigui escolaritzat a l’Institut els Roures, amb el qual hi ha relació d’adscripció. En aquest cas caldrà presentar un certificat d’escolarització.

b) Proximitat del domicili: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. Barem: 30 punts.

Original i fotocòpia del DNI del/de la sol.licitant o de la targeta de residència amb el NIE (persones estrangeres).

Si el domicili familiar al.legat no coincideix amb el domicili del DNI del/de la sol.licitant cal presentar un certificat/volant municipal de convivència.

c) Renda anual de la unitat familiar quan el pare, mare o tutor són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/aria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans quan s’acredita una discapacitat del grau igual o superior al 33%. Barem: 10 punts.

Original i fotocòpia de la targeta acreditatvia de la discapacitat.

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

Per fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental