Preinscripció

Preinscripció Curs 2020-21 Departament d’Educació

  • Presentació sol·licitud (Prioritzeu l’opció d’omplir el formulari per internet. Us facilitarà la gestió i evitarà possibles errades)

CALENDARI

Presentació de sol.licituds Del 23 de març a l’1 d’abril de 2020
Llistat amb la puntuació provisional 22 d’abril de 2020
Reclamacions Del 23 al 29 d’abril de 2020
Llistes amb puntuació definitiva 4 de maig de 2020
Sorteig desempat 5 de maig de 2020
Publicació llista ordenada definitiva 8 de maig de 2020
Publicació de les llistes d’admesos 9 de juny de 2020
Període de matriculació Del 16 al 22 de juny de 2020

DOCUMENTACIÓ BÀSICA

•  Full de sol.licitud.

•  Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

•  Original i fotocopia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a o guardador/a de fet).

IMPORTANT: Quan el domicili habitual que s’al.lega NO coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant: volant municipal de convivència de l’alumne/a.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Administració: De dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns, dimarts i dijous de 15h a 16h.

Direcció: Hores concertades.

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I BAREM A APLICAR

a) Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts .

També s’aplicarà quan un germà estigui escolaritzat a l’Institut els Roures, amb el qual hi ha relació d’adscripció. En aquest cas caldrà presentar un certificat d’escolarització.

b) Proximitat del domicili: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. Barem: 30 punts.

Original i fotocòpia del DNI del/de la sol.licitant o de la targeta de residència amb el NIE (persones estrangeres).

Si el domicili familiar al.legat no coincideix amb el domicili del DNI del/de la sol.licitant cal presentar un certificat/volant municipal de convivència.

c) Renda anual de la unitat familiar quan el pare, mare o tutor són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/aria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans quan s’acredita una discapacitat del grau igual o superior al 33%. Barem: 10 punts.

Original i fotocòpia de la targeta acreditatvia de la discapacitat.

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

Per fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts.

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.